Anti-witwas beleid
Sinds 2 februari 2004 zijn advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onderworpen aan sommige bepalingen van de anti-witwas wetgeving. Bij enerzijds de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en anderzijds Afdeling III.1.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten dienen advocaten doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen te ontwikkelen en toe te passen. Afhankelijk van de aard van de diensten die de advocaat aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake anti-witwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is de advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt er zich tot om de advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt er zich toe de door de advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt die informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal de advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt betrokken zou zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De advocaat is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.